Thiết bị điều khiển trung tâm SH-HC 4

Điều khiển và kiểm soát toàn bộ các thiết bị trong hệ thống SmartHome. Có khả năng quản lý và điều khiển tới 1000 thiết bị. Đặt hàng ngay